Ngày:

Xu hướng thị trường chung là:

Khuyến nghị giải ngân:

IFT hôm nay không đưa ra khuyến nghị mới nào!
Ngày mua Giá mua Giá hiện tại Lời/lỗ (%)
Ngày mua Giá mua Ngày bán Giá bán Lời/lỗ (%)